Peder Joachim Christophersøn Landt

Her i Vissenbjerg kirke på Fyen vart Peder Joachim Christophersøn Landt døypt i 1696. Foreldra var Herredsfogd Joachim Christophersøn Landt, og Sophie Krabbe.

I «Biografiske efterretninger om Geistligheten i Hamar stift» kan me lesa fylgjande om Peder Landt.

«Han er født paa Gädsbölle Gaard i Landsbyen Vishenberg  i Fyens Stift 1696 av Herredsfoged Joachim Christhophersen Landt og Sophie Krabbe + i Ourdals Præstegaard 1733 71 Aar gl. Dimmiteret fra Odense Skole 1714 kom han til Academiet og absolverede sine Examina inden  1717 da han reiste til Norge for at informere Børne.  1720 den 24 Juni blev han res. Cap for Id og Hemingdalen  hvor paa Kongelig Confirme den 29 Aug 1728. Sognepræst i Ourdalen  22. mai 1730 og 1739 den 3. April Provst, hvilket siste Embeede han formedelst Svaghed maatte frasige sig 1746 den 25 Juni og med Kongl. Tilladelse av 31. December 1756 afstod han Kaldet til sin personelle Capellan Hans Pegmann. Selv døde han 28. Marts 1759 da 63 Aar gammel.  Han havde lidt af Slagtilfelde i venstre Side, hvilken Svaghed overfaldt ham en Dag, da han forrettede i Reinlie Kirke.

Han var 2 de Gange gift: 1. med Marthe Sophie Björnstad, en Proprieteirs Datter John Brynildsen Björnstad og Hustru Johanne fra Id, (Hun døde 16. febr. 1733, da 42 Aar gl. Og havde med hende 7 Börn, hvoraf 3 de døde tidlig. De andre 4 vare 1, Joachim Christopher født 1724 blev Procurator ved Ober-  og Underretter i Norge, men døde kort etter 1749 da 24 Aar gammel. 2, Johannes født 1730, blev ogsaa Procurator, men naaede heller ingen høi Alder thi han døde 1763. 3, Jonas født 1732 blev Sognepræst til Ourdal og 4, Dorthea Erestine født 1721, gift med Sognepræst Pegmann. Da denne hans Hustru døde i Barselseng 1732 giftede han sig 1734 med Hedevig Marie Lemmich, Datter af Sognepræst Lemmich til Sørum og havde med hende 2 de Døtre, hvoraf den ene Andrine Marie født 16. Juli 1736 døde som Barn, den anden Marthe Sophia født 2 de Mai 1735 blev gift med Johan von Capellen Pastor til Hareids og Ulfsteins Menigheder i Bergns Stift den 3 die Juli 1749.

Provsten Landt udmerkede sig med atindføre en betre Orden i Fattig- og Skolevesen, sørgede …… for at Brufladts, Ourdals, Bangs og Uldnæs Kirker blev fra Nyt opbyggede, samt gav til Hovedkirken Kalk og Disk af Sølv invendig fogyldt.»

I kallsboka for Aurdal sogn står elles skrive fylgjande om Peder Landt:

Her Peder Landt blev den 3dje April av Hr. Høiærværdiged Biskop Dorph og samtlige Provstiets Prester valgt til Provst over Totens og Valdris Prosti. Hans Provsteembede maatte han paa Grund af en ham paakommen sterk Svaghed resignere. Hvilken Svaghed overfaldt ham efter at have forrettet Gudsjenesten ved Reinlie Annekskirke og ytrede sig ved Slag i hans vesntre Side, hvorudover han maatte holde Sengen i 8 Uger paa Gaarden Bøen ved bemeldte Kirke.  Imidlertid han forrettede Provsteembedet, indfaldt det svære Arbeide med Fattig- og Skolevæsenets Anretning, hvilket han fik i Orden med særdeles Berømmelse af Hr. Stiftsbefalingsmand von Reppe, og endnu mere behaget det Hs. Høiærverdighed Hr. Biskop Dorph udi et Brev med særdeles Aplausa at tilkjedegive hans Fornøielse med det, som var udrettet. For medelst Svagheded, som mere og mere tiltog, hvorover han paa det sidste ei var istand at stige tilhest, resignedrede han os alene som meldt Provsteembedet i Aaret 1746, da Hs. Høiærværdighed Biskopen beærede ham med Titel "Præposeto Honorario", men endog i Aaret 1756 afstod han sit Kald til sin Svigersøn Hr. Hans Peymann imod at nyde aarlig i Pension 300 Rdlr. saalænge han levede og hans Enke efter ham i hendes Levetid 100 Rdlr., hvilket av Hs. Majestæt blev allernaadigst approberet 31te Desbr. s. A.

I kyrkjeboka for Aurdal 16. februar 1733 kan me lesa at Peder Landt mista både kona og mor si sama dag. I den sama kyrkjeboka skriv Landt i høve dåpen til sonen Jonas,  at «Moderen døde i Barsel Seng». Sonen Jonas lever opp og blir capellan hjå far sin, og i 1764 vart han sokneprest og seinare prost i Toten og Valdres prosti.

Minneplata på Landt si kiste

Menneske!

Hvo Du er som betragter Dette Døde av et Meniske. Lær. Ikke saa meget at Du selv er Dødelig, som at Leve saaledes at Du i Døden Kan Blive udøødelig.

Den i Livet Welædle og Høglærde I for Raadnelsen selve Welærærdige. Peder Joachim Landt Er født 1696 I Landsbyen Wissenberg paa Gadsbøle Gaard i Fyens Stift.

Kaldet d: 24de Juny 1720 til Med Tiener I Ordet for Ide og Eningdalens Menighede. Hvor Han endnu hos de Gamle er I Kierlig Erindring. –

Kaldet: d: 22, May 1730 Til Sogne-Præst for Ourdahls Menighed  I Walders. Der ligesaa bitterlig begræder Hans avskild fra Werden. Som den 1756 begræd Hans frivilige Av-skied fra Præste-Embedet

Den 3d April 1739 Udvald Til Prost udi Walders og Thotens Prosti. Hvis Ærværdige Klericie har Intet at anke paa Ham uden Dette

Han Resignerede. Han Tog til ægte første gang 1721 den Dydædle og Hederbaarne
Jomfru Marha Johns Datter Biørnstad Hvis Efterlevende Toe Sønner og Eene Datter grædende tage Afsked med En Elskelig Fader ved Hans Grav. Men Hvis Fire I Herren hensovede Søner Tage Imod Han i ævigheden med et ævig Takker Herren!

Anden Gang Indtraade Han i Ægteskab med Dydædle og hederbaarne Iomfru Maria Hedevig Lemmich Hvis Eene datter hielper Moderen at avtøre graaden over den Bittre Skilsmisse, Da den anden Datter forøger faderens glæde I de Seierfulde udvaldes forsamling. Han Levede saaledes At Hans liv var en Daglig Døød - Død fra Werden I Det Han Ikke blev lige skikket med Denne Werden

Død fra Sig Selv I det Han Ikke giorde De Ting som Han Wilde Der for var den Død Som fældede Hans Legeme, d. 28de Martii 1759 Ingen Død Thi han blev udødelig midt I Døden Da Hans Naven bliver paa I orden I Wlsignelse Hans udødelige Siæl Bliver I fuldkomen Salighed. Læsere! Hvo Du er! Tenk paa Døden I livet ----- bliver De aldrigen bittert at forlade ------ ---- Wordan den end bliver----

 

Kyrkjeboka fortel.....

I biografien om Peder sin son, Jonas, står det at han vart undervist "hjemme af Johannes von Cappelen". Kan det vera ei feilskriving for Johan von Cappelen (1720-1792), han som seinare vart gift med Martha Sophie (1735-1782), dotter til Peder Landt? Johan var sokneprest i Hareid og Ulstein sokn.

I kyrkjeboka for Aurdal, den 3 juli 1749, under gifte (Trolovede og Copulerede) står fylgjande:

Hr. Johan von Cappelen, Sognepræst til Harreids og Ulsteens Menigheder i Bergen Stift og min Datter Martha Sophia Landt uden Trolovelse og Lyssning efter Kongl. Allernaadigste Tilladelse af 18. juli 1749.

Martha Sophia hadde så vidt fylt 15 år då det kan sjå ut som om ho måtte giftast i all hast, og så ung at ho måtte ha kongens "Allernaadigste" gokjenning. Svært kort tid etter bryllaupet vart nemleg deira fyrste unge fødd, Johan Peter von Cappelen.